Allmänna villkor All Ears

1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) avser Kundens tillgång till och användande av All Ers webbaserade mediebevakningstjänst. All Ears och Kunden benämns gemensamt “Parterna” och individuellt en “Part”.

2. DEFINITIONER

Användare” avser en fysisk person som fått behörighet och tillgång av Kunden att använda Tjänsterna och som Kunden har beställt Tjänsterna till. Användare kan t.ex. vara anställda hos Kunden.

Avgift” avser priserna för de beställda Tjänsterna som ska betalas av Kunden vilka initialt regleras i tillämpligt Orderformulär och därefter, vad gäller priserna för Tjänsterna, enligt vad All Ears informerat Kunden om enligt dessa Villkor.

Avtal” avser tillämpligt Orderformulär, dessa Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtalet samt alla ytterligare bilagor till tillämpligt Orderformulär, om några.

Bevakning” avser av Kunden bestämda sökord och kategorier av data för bevakning av viss media.

Kontaktperson” avser en person som av Kunden är utsedd att sköta kontakten med All Ears.

Kund” avser den juridiska person som är definierad som Kund på det tillämpliga Orderformuläret.

Orderformulär” avser det orderformulär som upprättats mellan Parterna som anger detaljer och tillämpliga Avgifter för Tjänsterna.

Skadlig kod” avser kod, filer, agenter, program eller liknande som är avsedda att orsaka skada genom t.ex. virus och trojanska hästar.

Slutdatum” avser det datum som anges i Orderformuläret.

Startdatum” avser det datum som anges i Orderformuläret.

Tjänster” avser All Ears erbjudande om mjukvara som tjänst, bestående av ett webbaserat system för mediebevakning av talade kanaler.

Tjänstespecifikation” avser specifikationen av Tjänsterna som framgår av Orderformuläret.

3. TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA

3.1. I enlighet med villkoren i Avtalet, inklusive alla licensrestriktioner angivna i dessa Villkor, ges Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad licens, att ha tillgång till samt använda de beställda Tjänsterna inom Kundens verksamhet under Avtalets giltighetstid.

3.2. Utan hinder av vad som anges i punkten 3.1 ovan är All Ears skyldighet att leverera de beställda Tjänsterna till Kunden och Kundens rätt att använda Tjänsterna i enlighet med punkten 3.1 villkorad av Kundens kontinuerliga uppfyllande av dennes skyldigheter enligt Avtalet.

3.3. De beställda Tjänsterna får endast användas av det antal Användare som Kunden, från tid till annan, har beställt Tjänsterna för i enlighet med villkoren i Avtalet.

3.4. Antalet Användare beställs i det tillämpliga Orderformuläret och kan utökas i efterhand av Kunden enligt överenskommelse mellan Parterna från tid till annan.

3.5. Antalet Bevakningar beställs i det tillämpliga Orderformuläret och kan utökas i efterhand av Kunden enligt överenskommelse mellan Parterna från tid till annan.

3.6. Avtalets ingås mellan Parterna och ingenting i Avtalet ska anses innebära att All Ears har någon avtalsrelation med någon annan part, vilket bl.a. innebär att All Ears inte har någon avtalsrelation med Kundens anställda.

4. ALL EARS SKYLDIGHETER

4.1. All Ears kommer att:

 1. från Startdatumet göra de beställda Tjänsterna tillgängliga för Kunden i enlighet med Avtalet;

 2. göra Tjänsterna tillgängliga i allt väsentligt i enlighet med Tjänstespecifikationen; och

 3. tillgodose att Tjänsterna uppfyller tillämpliga lagar och myndighetsregleringar (så länge Tjänsterna används i enlighet med Avtalet och tillämplig av All Ears lämnade instruktioner från tid till annan).

4.2. Oaktat vad som framgår i punkten 4.1 ovan förbehåller sig All Ears rätten att självständigt besluta om att ändra Tjänsterna när som helst, så länge som Tjänsternas funktionalitet inte materiellt försämras eller att en sådan ändring annars av rimliga skäl är till nackdel för Kunden.

5. KUNDENS ANSVAR, ANVÄNDNING OCH TJÄNSTENS INNEHÅLL

5.1 Kunden kommer att:

 1. vara ansvarig för alla Användares efterlevnad av detta Avtal;

 2. enbart använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet, All Ears lämnade instruktioner från tid till annan och tillämpliga lagar och regleringar;

 3. göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att motverka obehörig tillgång till eller användning av Tjänsterna och genast meddela All Ears om sådan obehörig användning;

 4. inte göra Tjänsterna tillgängliga för någon annan än Användare i enlighet med Avtalet och att inte upplåta, underlicensiera, hyra ut eller distribuera Tjänsterna eller använda Tjänsterna till fördel för andra;

 5. inte tillåta direkt eller indirekt tillgång till, eller användning av Tjänsterna på ett sätt som kringgår en avtalad begränsning av Användare;

 6. inte använda Tjänsterna för att lagra eller överföra Skadlig kod;

 7. ha tillgång till sådant uppdaterat skydd mot virus och intrång som normalt kan krävas vid professionell användning av IT-tjänster; och

 8. inte återskapa Tjänsterna eller använda Tjänsterna för att ta del av All Ears immateriella rättigheter (utöver vad som är tillåtet enligt Avtalet eller tvingande lag).

5.1 Kunden ska utse en Kontaktperson, med överenskommen kompetensnivå, som ska vara ansvarig för, bl.a., att sköta kontakten med All Ears. Kunden ska tillhandahålla All Ears kontaktinformation till Kontaktpersonen.

6. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA

För det fall tillhandahållandet av Tjänsterna orsakar skada eller risk för skada för All Ears eller kunder till All Ears, t.ex. vid en attack mot datasystemet eller introduktion av Skadlig kod, ska All Ears (utan skyldighet att ersätta Kunden) ha rätt att begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna. All Ears ska skyndsamt meddela Kontaktpersonen om sådan begränsning och ska endast vidta de begränsande åtgärder som är motiverade av omständigheterna i det enskilda fallet.

7. FÖRUTSÄTTNING FÖR ANVÄNDANDE AV TJÄNST

7.1 Tjänsternas funktionalitet är beroende av att Kunden har en tillräcklig internetuppkoppling samt webbläsare. Det är Kundens eget ansvar att säkerställa att den har tillräcklig internetuppkoppling och webbläsare.

8. AVGIFTER OCH BETALNING

8.1. Kunden ska betala Avgifterna för den beställda Tjänsterna i enlighet med tillämpligt Orderformulär och vid var tid gällande priser. Eventuell introduktionsrabatt upphör automatiskt vid förlängning av Avtal.

8.2. Kvantiteten av de köpta Tjänsterna kan inte minskas under avtalstiden. Betalda Avgifter återbetalas ej.

8.3. All Ears förbehåller sig rätten att årligen justera sin vid var tid tillämpliga prislista.

8.4. Alla Avgifter för de beställda Tjänsterna ska betalas i förskott mot faktura i enlighet med vad som framgår av tillämpligt Orderformulär med betalningsvillkor om trettio (30) dagar från fakturadatum.

8.5. Vid sen betalning ska kunden betala ränta på det utestående beloppet i enlighet med räntelagen (1975:635). All Ears förbehåller sig rätten att vid dröjsmål med betalning ta ut lagenliga avgifter för betalningspåminnelser samt inkassokostnader.

8.6. Vid sen betalning förbehåller sig All Ears rätten att (i) efter skriftlig underrättelse till Kunden, begränsa eller avbryta Kundens tillgång till Tjänsterna till dess att utestående betalningar, inklusive eventuell dröjsmålsränta och andra tillämpliga avgifter, har betalats till fullo, eller (ii) häva Avtalet i dess helhet.

9. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

9.1. All Ears erbjuder support på distans via e-post support@allears.ai.

9.2. All Ears ska utföra all support med kompetens och omsorg, på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med de metoder och standarder som normalt används av All Ears.

9.3. All Ears ska vidta rimliga åtgärder för att tillse att Tjänsterna är tillgängliga och fungerande. Vissa tekniska svårigheter eller underhåll kan dock, från tid till annan, resultera i tillfälliga störningar av Tjänsterna. All Ears reserverar rätten att periodvis, och när som helst, ändra eller avsluta, temporärt eller permanent, funktioner och innehåll i Tjänsterna, utan ansvar gentemot Kunden. För undvikande av tvivel ska förekomsten av nämnda störningar, ändringar eller avslutande aldrig medföra att All Ears anses ha brustit i sina åtaganden gentemot Kunden enligt Avtalet.

10. RÄTTIGHETER OCH LICENSER

10.1. Med reservation för de begränsade rättigheter som ges nedan i detta avsnitt 10, förbehåller sig All Ears alla rättigheter och all äganderätt till Tjänsterna, inklusive de immateriella rättigheter som är hänförliga till dessa. Inga rättigheter beviljas till Kunden utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

10.2. All Ears äger alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, i och till Tjänsterna och alla dess delar så väl som i och till alla resultat som genereras av All Ears utförande och tillhandahållande av Tjänsterna.

11. PERSONUPPGIFTER

Parterna är medvetna om att personuppgifter avseende bland annat namn, e-mailadresser och andra kontaktuppgifter kan komma att behandlas vid Kundens utnyttjande av Tjänsterna och att Kunden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter. All Ears kommer att vidta administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifternas säkerhet, sekretess och integritet och ska endast behandla dessa uppgifter på Kundens vägnar och i enligt med personuppgiftsbiträdesavtalet (”Personuppgiftsbiträdesavtalet”) som är en del av Avtalet.

12. SEKRETESS

12.1. Parterna åtar sig att inte för en tredje part avslöja någon information som mottagits från den andra Parten utan samtycke från den andra Parten. Detta inkluderar information om Parternas verksamhet som rimligen kan anses vara av konfidentiell natur, inklusive affärshemligheter, know-how, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art samt information rörande produkter och utveckling samt information som annars skäligen får anses betraktas som konfidentiell information av den avslöjande Parten. Information som av någon av Parterna angetts vara konfidentiell ska alltid anses utgöra konfidentiell information.

12.2. Parternas skyldigheter enligt detta avsnitt 12 ska vara giltiga under Avtalets giltighetstid och under en period om tre (3) år efter att Avtalet upphört eller sagts upp, oavsett orsaken till detta.

13. GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR

13.1. All Ears garanterar att Tjänsterna under Avtalets giltighet i allt väsentligt ska fungera i enlighet med Tjänstespecifikationen.

13.2. Utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor ger All Ears inga garantier av något slag, varken uttryckliga, underförstådda eller övriga. Kunden avstår härmed, till den utsträckning tillåtet enligt lag, från alla underförstådda garantier så som underförstådd garanti av lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet, marknadsmässighet, att det inte föreligger intrång och att Tjänsterna är utan fel och buggar.

14. ANSVARSBEGRÄNSING

14.1. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor ska All Ears endast vara ansvarig gentemot Kunden för direkt skada orsakad genom oaktsamhet och All Ears ansvar ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar den totala ersättning som erlagts av Kunden avseende nyttjandet av Tjänsterna för de senaste tre (3) månaderna innan incidenten som orsakade skadan.

14.2. All Ears ska inte vara ansvarig mot Kunden för (i) förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, (ii) förlust av data, (iii) förlust på grund av utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, (iv) förlust av användning, (v) förlust av goodwill, eller (vi) skyldigheten att kompensera en tredje part för liknande indirekta skador.

14.3. Begränsningarna ovan ska inte tillämpas i händelse av skada om orsakas av en All Ears grova oaktsamhet, uppsåt eller överträdelse av sekretessåtagandena i dessa Villkor.

15. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

15.1. Avtalet är giltigt från Startdatum till och med Slutdatum. Om avtalet inte skriftligen sägs upp senast nittio (90) dagar före Slutdatumet fortsätter Avtalet att löpa med ett (1) år i taget med nittio (90) dagars uppsägningstid före utgången av varje då gällande avtalsperiod. Vid sådan förlängning ska All Ears vid var tid gällande prislista för Tjänsterna vara tillämplig.

15.2. Varje Part får, genom skriftligt besked till den andra Parten, med omedelbar verkan säga upp Avtalet om (i) den andra Parten har begått ett väsentligt avtalsbrott mot Avtalet och detta inte avhjälpts inom trettio (30) dagar efter det att Parten mottagit skriftligt meddelande därom, eller (ii) den andra Parten avvecklas eller försätts i konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

15.3. Oaktat ovan ska All Ears ha rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden bryter mot dessa Villkor.

16. ÖVRIGT

16.1. Meddelanden

16.1.1. Alla meddelanden som är nödvändiga att skicka med anledning av Avtalet skall vara skriftliga och får levereras antingen med bud eller personligen, skickas med rekommenderat brev eller e-post till de adresser som anges i Orderformuläret. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda:

 1. om avlämnat med bud, på dagen för avlämnandet till mottagaren; eller

 2. om avsänt med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter dagen för avlämnande för postbefordran; eller

 3. om skickat via e-post, dagen efter det att e-posten skickats om den avsändande Parten inte mottagit något felmeddelande och det avsändande e-postkontot utvisar att e-posten skickats till korrekt adress.

16.2. Force majeure

16.2.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, i den utsträckning underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Partens rimliga kontroll, såsom blixtnedslag, internetavbrott, arbetstvister, eldsvåda, krigshandlingar, pandemi, epidemi, rekvisition, beslagtagande, ändringar i författningar utfärdade av myndigheter, ingripanden av domstolar eller myndigheter eller defekter och/eller dröjsmål i leveranser från Partens underleverantörer till följd av anledningar häri angivna (var och en benämnd en ”Force majeurehändelse”). Part som av en Force majeurehändelse är hindrad att uppfylla Avtalet ska vara ursäktad för sin underlåtenhet så länge Force majeurehändelsen pågår, detta omfattar ej Parts skyldighet att erlägga betalning under Avtalet.

16.2.2. Part som önskar åberopa en Force majeurehändelse ska omedelbart underrätta den andre Parten om detta. Underlåter Parten att lämna ett sådant meddelande är Parten inte befriad från påföljd för sin underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, även om underlåtenheten har sin grund i en Force majeurehändelse. Den underlåtande Parten är alltid skyldig att vidta rimliga åtgärder för att minska effekterna av Force majeurehändelser.

16.2.3. Om ett hinder för en Part på grund av en Force majeurehändelse består i mer än tre (3) månader, äger den andra Parten rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet eller del därav.

16.3. Överlåtelse

16.3.1 All Ears kan när som helst överlåta eller överföra någon av de rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till juridisk person som (a) direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av All Ears, (b) direkt eller indirekt äger eller kontrollerar All Ears eller (c) ingår i samma företagsgrupp som All Ears (inkluderat dotterbolag).

16.4. Fullständigt avtal och ändringar av Avtalet

16.4.1. Avtalet utgör Parternas fullständiga avtal och reglering av alla frågor som Avtalet berör. Avtalet tillsammans med alla dokument som hänvisas till i detta Avtal gäller framför och ersätter, utan undantag, alla tidigare diskussioner, kommunikation, överenskommelser och arrangemang av vad slag det vara må mellan Parterna relaterade till det som Avtalet berör.

16.4.2. All Ears förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i Avtalet. Ändringar i Avtalets villkor kommer att börja gälla tidigast trettio (30) dagar efter att Kunden informerats om ändringarna.

16.5. Bestämmelsers giltighet

16.5.1. Alla bestämmelser i detta Avtal som till sin natur är avsedda att vara fortsatt giltiga efter uppsägning av Avtalet kommer att fortsätta vara giltiga och i kraft utan begränsning i tid.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

17.1. På detta Avtal samt eventuella utomobligatoriska förpliktelser i samband därmed ska svensk materiell rätt tillämpas.

17.2. Tvist i anledning av detta Avtal, såväl inom som utomobligatorisk, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Förfarandet ska ske på svenska.

17.3. Parterna är ense att alla skiljeförfaranden i anledning av denna skiljeklausul liksom all information, alla dokument och annat material som förekommer i sådana skiljeförfaranden ska vara konfidentiella och endast användas för skiljeförfarandet.

17.4. I detta exempel har parterna valt svensk rätt och skiljeförfarande enligt SCC:s klausul för förenklat skiljeförfarande. Förfarandet och information i anledning av förfarandet ska vara konfidentiella.