Personuppgiftspolicy för All Ears

1. GRUNDINFORMATION

1.1. Detta dokument (”Personuppgiftspolicy”) beskriver den insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av All Ears AB, organisationsnummer 559075-2100 med adress c/o Rauden, Malmgårdsvägen 32A, 116 38 Stockholm (”Bolaget”, “vi” eller “oss”). Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när vi kontaktar dig och när du använder vår hemsida www.allears.ai (”Hemsidan”).

1.2. Alla definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1 Vi samlar in och använder följande personuppgifter om dig när vi kontaktar dig och när du använder Hemsidan:

  1. Namn,
  2. e-postadress,
  3. telefonnummer,
  4. information om din användning av Hemsidan, och
  5. tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

2.2 Vänligen notera att vi inte kan kontakta dig eller tillhandahålla dig Hemsidan om vi inte behandlar dina personuppgifter.

3. ändamål MED BEHANDLINGEN

3.1. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att kontakta dig och erbjuda dig våra produkter och tjänster,
  2. för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev till dig och skicka marknadsföring till dig avseende våra produkter och tjänster,
  3. för att analysera din användning av Hemsidan och med hjälp av sådan analys utveckla Hemsidan samt våra produkter och tjänster.

4. Laglig Grund

4.1. I den mån du är intresserad av att köpa våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med dig och för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig under det avtal vi ingår.

4.2. När vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig, tillhandahålla dig vårt nyhetsbrev, skicka dig marknadsföring och analysera din användning av Hemsidan grundar sig vår behandling på berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna besvara din förfrågan om att motta de senaste nyheterna från oss, att öka kännedomen om vårt varumärke samt våra produkter och tjänster och för att kunna utveckla och förbättra vår Hemsida samt våra produkter och tjänster.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Vi delar med oss av och för över dina personuppgifter till leverantörer som hjälper oss att kontakta dig samt bistår oss med att tillhandahålla Hemsidan och våra produkter och tjänster till dig. Exempel på sådana leverantörer är betaltjänstleverantörer samt leverantörer av CRM-system och hostingtjänster.

5.2. Vissa av våra leverantörer har verksamhet i länder utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”). I den mån vi överför dina personuppgifter till en leverantör som är lokaliserad i ett tredje land vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att dina personuppgifter överförs och behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vid överföring av dina personuppgifter till ett tredje land som inte är föremål för ett adekvansbeslut från EU-kommissionen tillämpar vi EU-kommissionens standardklausuler vilka finns tillgängliga här. För information om vilka länder som är föremål för ett adekvansbeslut från EU-kommissionen, vänligen besök följande länk: https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/hur-vet-vi-om-ett-tredje-land-har-adekvat-skyddsniva/.

5.3. När du besöker Hemsidan kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

6. LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande) eller när det är nödvändigt för att efterleva tillämplig lag eller för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra.

7. COOKIES, PIXELS OCH ANNAN SYSTEMTEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixels och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

8. LAGRING

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå våra ändamål med behandlingen av dina personuppgifter. Vi ser löpande över vilka personuppgifter vi behandlar om dig och gallrar dessa när de inte längre är nödvändiga eller relevanta för de ändamål de samlades in.

9.1. Dina rättigheter

9.1. Du har en absolut rättighet att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

9.2. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

9.3. Om behandlingen är baserad på den legala grunden fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter vi behandlar om dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

10. KONTAKTINFORMATION

10.1. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: sales@allears.ai eller ring 0736403785. Vänligen ange ditt fullständiga namn. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

10.2. Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan hitta mer information genom att klicka på följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

11. Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom notis på hemsidan och om möjligt via e-post. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.